Vycházející žáci

Přijímací řízení 2018/2019 

Termíny jednotné přijímací zkoušky 2019

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání účinná od 1. 11. 2018  

Tiskopisy přihlášek:

Jsou k dispozici na webových stránkách MŠMT, webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) či na webových stránkách naší školy. Další možností je, že vytištění i vyplnění přihlášky zajistí naše škola (zákonní zástupci i žáci sami musí samozřejmě přihlášku zkontrolovat a podepsat, případně zajistit lékařské potvrzení způsobilosti, což některé střední školy vyžadují). Dále je vhodné k přihlášce přiložit osvědčení o úspěších na školních i mimoškolních soutěžích apod.

Počet přihlášek:

Začít vyplňovat přihlášky bude možné až po skončení prvního pololetí. Žák má možnost podat do prvního kola max. dvě přihlášky (přihlášku lze podat i na dva různé obory téže školy). Obě přihlášky musí být totožné (se stejným pořadím škol). Zákonní zástupci doručí přihlášky na zvolené střední školy do 1. 3. 2018.

Zápisový lístek:

Zápisový lístek slouží ředitelům středních škol k potvrzení úmyslu uchazeče stát se studentem dané střední školy. Každý žák obdrží jeden zápisový lístek na naší škole během měsíce března. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč  odevzdáním zápisového lístku na SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke studiu. Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole doručen, vzdává se uchazeč práva být přijat za studenta dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, na kterou byl přijat později na základě odvolání nebo byl-li přijat na obor s talentovou zkouškou a později na obor bez talentové zkoušky.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí:

Odvolání je třeba podat písemně řediteli střední školy, a to ve lhůtě tří pracovních dní od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání má předepsány tyto náležitosti:

  • identifikace odvolatele (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu)
  • proti kterému rozhodnutí směřuje
  • v jakém rozsahu ho napadá (není-li uvedeno, platí, že rozhodnutí je napadáno celé a odvolatel požaduje jeho zrušení)
  • v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí
  • co odvolatel navrhuje
  • označení správního orgánu, jemuž je určeno
  • podpis odvolatele

Odvolatel adresuje odvolání řediteli dané střední školy.

Užitečné odkazy:

http://www.msmt.cz

http://www.cermat.cz

http://www.infoabsolvent.cz

Ke stažení:

Vyhláška č. 671/2004 Sb. o organizaci přijímacího řízení

Formulář přihlášky pro denní studium

Formulář přihlášky pro studium s talentovou zkouškou

Databáze škol:

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly

http://www.atlasskolstvi.cz

http://www.stredniskoly.cz

Testy k volbě povolání a příprava na přijímací zkoušky:

http://www.scio.cz

http://www.zkousky-nanecisto.cz/

Výchovná poradkyně: Mgr. Věra Řeřichová