Český jazyk

 1. TŘÍDA  – autor: Mgr. Lenka Ullmannová
Čtení a psaní probraných hlásek Písmeno K k
Čtení H a Ch Písmeno N n
Čtení slov a vět Písmeno P p
Čtení slov, skládání slabik Písmeno R r
Čtení vět, skládání slabik Písmeno Ř ř
Písmeno B b Písmeno S s
Písmeno D d Písmeno Š š
Písmeno G g Písmeno Y y
Písmeno H h Shluky souhlásek, písmeno Š
Písmeno Ch ch Slabiky bě, pě, vě

 

 1. TŘÍDA  – autor: Mgr. Milena Nováková
B nebo D  Hláska a písmeno T – 1
Bě, pě, vě , mě  Hláska a písmeno T – 2
Di,dí , dy, dý  Ni, ní , ny, ný
Dvjhláska AU, OU  Písmeno Č
Dvojhláska OU  Písmeno G
H nebo Ch  Písmeno V
Hláska a písmeno C  Písmeno Z
Hláska a písmeno J  Písmeno Ž
Hláska a písmeno L  Slabikotvorné R, L
Hláska a písmeno M  Ti, tí , ty, tý

 

 2. TŘÍDA  – autor: Mgr. Alena Nováková
Abeceda I. Slovní zásoba,, slabiky II.
Abeceda II. Technika psaní
Abeceda, slova, věty Velká a malá písmena
Druhy vět I. Velká písmena a vlast. jména
Druhy vět II. Věta
Druhy vět III. Vlastní jména I.
Druhy vět IV. Vlastní jména II.
Hlásky,slabiky Význam slov I.
Reprodukce textu Význam slov II.
Slovní zásoba, slabiky Význam slov III.

 

 3. TŘÍDA  – autor: Mgr. Jitka Mračková
Citoslovce Souhrn-tvarosloví
Částice Spojky
Číslovky Vyjmenovaná slova – B
Osoba, číslo a čas sloves Vyjmenovaná slova – L
Pád, číslo a rod pod. jm. Vyjmenovaná slova – M
Podstatná jména Vyjmenovaná slova – P
Předložky Vyjmenovaná slova – S
Přídavná jména Vyjmenovaná slova – V
Příslovce Vyjmenovaná slova – Z
Slovesa Zájmena

 

 5. TŘÍDA  – autor: Mgr. Klára Mašanská
Kontrolní prověrka-tvarosloví Tvarosloví, pravopis, stylizace
Kontrolní prověrka-tvarosloví 4 Tvarosloví, skladba 2
Opakování 4.roč. Tvarosloví-kontrolní práce 2
Skladba-podmět, přísudek Tvarosloví-kontrolní písemná práce 3
Slovotvorba-mluvnické kategorie Tvarosloví-obohacování slovní zásoby
Slovotvorba-obohacování slovní zásoby Tvarosloví-procvičování slovních druhů, mluv.kategorie
Slovotvorba-obohacování slovní zásoby 2 Tvarosloví-skladba
Slovotvorba-stavba slova Tvarosloví-slovní druhy,práce se slovníkem
Slovotvorba-tvar slova Tvarosloví-slovotvorba
Stylizační cvičení  Výstupní práce

 

 7. TŘÍDA  – autor: Mgr. Lenka Princlíková
Nauka o slově  Skladba- Vv příslov.
Pojmy tvarosloví, skladby  Skladba- Vv příslovečné
Shoda Po a Př  Skladba. pravopis
Skladba – podmět  Skladba-jednoč. a dvojč. věty
Skladba – předmět  Skladba-opak.Vč
Skladba – příslovečná určení  Skladba-Vv podmětná
Skladba – přísudek  Skladba-Vv před.,přívl.
Skladba – přívlastek  Skladba-Vv přísudková
Skladba – Vv přísloveč.  Tvarosloví -adjektiva
Skladba – Vv přívlastková  Tvarosloví-zájmena

 

 8. TŘÍDA  – autor: Mgr. Věra Řeřichová
Číslovky Skladba-základní a rozvíjející vět.členy
Druhy vedlejších vět Slovanské jazyky
Podřadné souvětí Slovesa
Poměry významové Slovesný rod
Rozvíjející a základní větné členy Souvětí podřadné
Skladba – opakování Vedlejší věty
Skladba větná Věta jednočlenná,dvojčlenná
Skladba Významové poměry
Skladba-větné členy Zájmena
Skladba-věty vedlejší Základní a rozvíjející větné členy