Matematika

 2. TŘÍDA  – autor: Mgr. Alena Nováková
Geometrické tvary Sčítání
Jednotky délky Sčítání II.
Mat. operace, sl. úlohy Sčítání III.
Odčítání Sčítání IV.
Sčítání a odčítání Sčítání, odčítání, porovnávání
Sčítání a odčítání II. Slovní úlohy
Sčítání a odčítání III. Soubory s daným počtem prvků
Sčítání a odčítání IV. Zápis čísel do 100, sčítání
Sčítání a odčítání, porovnávání Zápis čísel do 100
Sčítání desítek Zápis čísel do 100

 

 4. TŘÍDA  – autor: Ing. Lenka Čekalová
Číselné a obrázkové řady Písemné dělení
Čísla do 10 000 Písemné násobení jednoc. činitelem
Čísla nad 10 000 Písemné odčítání čísel větších než 10 000
Geometrické útvary – opakování Písemné sčítání a odčítání
Kružnice, kruh Písemné sčítání nad 10 000
Magické čtverce Písmena ve čtvercové síti
Obvod čtverce, obdélníku Rýsování kolmic a rovnoběžek
Pamětné násobení čísel větších než 10 000 Vánoční počítání
Pamětné sčítání a odčítání Zaokrouhlování čísel na desetitisíce a statitisíce
Písemné dělení – slovní úlohy Zaokrouhování čísel do 10 000

 

 6. TŘÍDA  – autor: Mgr. Eva Karfilátová
1. čtvrtletní písemná práce Přirozená čísla
2. čtvrtletní písemná práce Rovnoramenný trojúhelník
3. čtvrtletní písemná práce Sčítání a odčítání úhlů
4. čtvrtletní písemná práce Tělesa – opakování
Dělení destetinných čísel Trojúhelník – opakování
Dělitelnost – opakování Úhel – opakování
Desetinná čísla -opakování Zaokrouhlování desetinných čísel
Největší společný dělitel Zápis čísel v desítkové soustavě
Početní operace s desetinnými čísly Zápisy desetinných čísel
Povrch, objem, obsah, obvod  Závěrečné opakování

 

 8. TŘÍDA  – autor: Mgr. Karel Švec
Číselné výrazy Násobení mnohočlenů
Dělení jednočlenů Povrch a objem válce – praktické použití
Dělení mnohočlenů Rovnice se zlomky
Druhá mocnina dvojčlenu II Rozklad mnohočlenů na součin
Druhá mocnina dvojčlenu III Rozklad mnohočlenů pomocí vzorců
Druhá mocnina dvojčlenu Rozklad mnohočlenů vytýkáním
Ekvivalentní úpravy rovnic Úpravy rovnic -test
Jednočleny Válec – povrch a objem
Mnohočleny Válec
Násobení jednočlenů Výrazy s neznámou

 

 9. TŘÍDA  – autor: Mgr. Eva Karfilátová
1. čtvrtletní písemná práce Opakování učiva VIII. ročníku
2. čtvrtletní písemná práce Podobnost – opakování
3. čtvrtletní písemná práce Podobnost rovinných obrazců
4. čtvrtletní písemná práce Povrch a objem těles – opakování
Definiční obor funkce Racionální čísla – opakování
Funkce – opakování Rozklad na součin – opakování
Goniometrické funkce – opakování Soustavy rovnic
Grafické řešení soustavy rovnic Vyjádření neznámé ze vzorce
Jehlan, kužel – opakování Zápisy výrazů s proměnnou
Kužel – slovní úlohy Závěrečné opakování