Školní družina

Provoz školní družiny

05:30 – 7:45 hod.

11:25 – 16:00 hod.

Kontaktovat školní družinu na mobilní telefon 733 509 300 je možné pouze v době 11:30 – 16:00 hodin.

Personální zajištění

Hana Hrušková – vedoucí vychovatelka

Mgr. Jana Kotálová – vychovatelka

Věra Karasová – vychovatelka

Výchovné zaměření a činnosti

 • výchova ke komunikaci
 • rozvoj estetického cítění
 • ochrana přírody a poznávání okolí školy
 • sportovní činnost – vybíjená, kopaná, hry v přírodě, soutěže a turnaje
 • odpočinková činnost (po obědě)
 • rekreační činnost
 • zájmové činnosti rozvíjející osobnost žáka
 • výtvarné činnosti – využití nových výtvarných technik, výzdoba ŠD a chody, dárečky k významným svátkům a k zápisu dětí do 1. třídy
 • příprava na vyučování (didaktické hry, v případě souhlasu rodičů vypracování domácích úkolů)
 • spolupráce s třídními učitelkami, účast na třídních schůzkách
 • praktické procvičování dovedností a znalostí

Všechny činnosti jsou přizpůsobené aktuální situaci (počasí) a vyplývají především se zájmu dětí.

Platba

a) pravidelná docházka – 100,- Kč/měsíc nebo 500,- Kč/pololetí

b) 1- 2 dny v týdnu – 50,- Kč/měsíc nebo 250,- Kč/pololetí

c) družinový fond – 50,- Kč/pololetí (odměny, pitný režim)

Platbu je možné provést na bankovní účet školy: 3267930227/0100 (variabilní symbol: měsíc na který se platí, specifický symbol: rodné číslo dítěte) nebo v hotovosti u vedoucí vychovatelky. Pokud nebude poplatek uhrazen do stanového termínu, bude dítě ze školní družiny vyloučeno. Změnu úhrady možno uplatnit po dohodě s vedením školy u vedoucí vychovatelky.