Menu
ZŠ a MŠ Černčice
ZŠ a MŠ Černčice, okres Louny
Fűgnerova 424, Černčice

Základní škola


Základní škola je v provozu od 1. 9. 1986 – dle projektu 14-ti třídní, s kapacitou 476 žáků. Žáci ZŠ jsou vzděláváni podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem „MLUVÍME SPOLU – CHCEME SI ROZUMĚT“.

Při výuce žáků I. stupně se vychází ze zásady, že výchova má převládat nad výukou. Základem je „TRIVIUM“, tedy čtení s porozuměním, psaní a počítání. Dále si žáci osvojují konkrétní vědomosti, dovednosti a návyky v oblasti přírodovědy a vlastivědy, v oblasti výchovy tělesné, pracovní a estetické. Podstatným momentem je vedení žáků k odpovědnosti za své chování.

Na II. stupni ZŠ je pak zdůrazněn rozvoj osobnosti žáka, s ohledem na jeho individuální vlastnosti a schopnosti – podrobněji viz přílohy Výroční zprávy o činnosti školy, vlastní školní vzdělávací program „Mluvíme spolu – chceme si rozumět“ či Dodatek k rámcovému plánu.

Nad základní rámec vzdělávacích programů dále škola nabízí:

  • výběr zájmové činnosti v zájmových kroužcích
  • výjezd žáků I. stupně do ŠVP
  • ozdravný pobyt žáků II. stupně se zaměřením na lyžování
  • projekt „Zdravé zuby“
  • zajištění a organizace kulturních a sportovních akcí, poznávacích exkurzí, vycházek, výletů apod.
  • do vyučování byla zařazena „Výchova k volbě povolání“ a zajištěny konkrétní akce pro žáky starších ročníků
  • žákům se specifickými poruchami učení a chování je věnována individuální péče

Poradenské služby zajišťuje výchovný poradce, který spolupracuje s ředitelstvím školy a pedagogickým pracovníkem, který má na starosti prevenci sociálně – patologických jevů.

Základní škola

Základní škola

Základní škola

Základní škola

Základní škola

Pro zvětšení klikni na obrázek